xem chi tiet tin - Thanh tra Tỉnh

 

Điều động ông Lê Quốc Tuấn

Ngày 17-12-2020

 

UBND TỈNH HẬU GIANG    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                              

    THANH TRA TỈNH                             Độc lập-Tự do- Hạnh phúc

                           

        Số:        /QĐ-TTT                       Hậu Giang,  ngày       tháng 12 năm 2020

        

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều động và bổ nhiệm công chức

 
 

 

CHÁNH THANH TRA TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 65/QĐ-TTT ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang về việc sắp xếp, bố trí công chức, người lao động các Phòng thuộc Thanh tra tỉnh;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Điều động và bổ nhiệm ông Lê Quốc Tuấn, Trưởng phòng, Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1 giữ chức vụ Trưởng phòng, Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng và giám sát, xử lý sau thanh tra.

Điều 2. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm kể từ ngày ban hành Quyết định. Ông Lê Quốc Tuấn có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ công việc hiện đang đảm nhận cho Trưởng phòng Phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo 1.

          Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các Phòng thuộc Thanh tra tỉnh Hậu Giang và ông Lê Quốc Tuấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                       CHÁNH THANH TRA

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: (VT-TC)

Toan/QĐ-dieu dong – Tuấn- T11-2020

                                                                                Trần Thanh Lâm

 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. QD dieu dong Tuan-T112020.pdf_20201217163146.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 100
Đã truy cập: 104102
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.