xem chi tiet tin - Thanh tra Tỉnh

 

Thanh tra tỉnh Hậu Giang 18 năm hình thành và phát triển

Ngày 20-11-2022

THANH TRA TỈNH HẬU GIANG 18 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Tác giả: Lâm Bích Kiều

Thanh tra tỉnh Hậu Giang là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Hậu Giang, đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Thanh tra Nhà nước; trên cơ sở chia tách Thanh tra thuộc UBND tỉnh Cần Thơ được thành lập từ ngày 01/01/2004 theo Quyết định số 17/2004/QĐ-UB của UBND tỉnh Hậu Giang. Ngày 05/3/2004, ông Trần Tấn Thịnh – Phó Chánh Thanh tra tỉnh Cần Thơ (cũ) được bổ nhiệm là Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang theo Quyết định số 276/QĐ-TTNN của Thanh tra Nhà nước.

Ngày 12/4/2004, UBND lâm thời tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định 108/2004/QĐ-UB quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Thanh tra tỉnh Hậu Giang, tổ chức bộ máy của Thanh tra tỉnh gồm có Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Văn phòng, Phòng Thanh tra Kinh tế - Xã hội, Phòng Thanh tra Xét khiếu tố lúc đó chỉ có 09 công chức và người lao động. Trụ sở làm việc tại Khu hành chính 406, đường Trần Hưng Đạo, khu vực 3, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Quyết định số 28/2005/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Thanh tra tỉnh Hậu Giang. Thanh tra tỉnh là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác thanh tra và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính, trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh. Cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh gồm 03 phòng: Văn phòng (Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp); Phòng Thanh tra Kinh tế - Xã hội; Phòng Thanh tra Xét khiếu tố.

Đến ngày 30/5/2007, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 882/QĐ-UBND về việc giao đất cho Thanh tra tỉnh để đầu tư xây dựng trụ sở trong Khu Hành chính UBND tỉnh Hậu Giang, địa điểm hiện nay: số 156, đường Võ Văn Kiệt, khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Năm 2008, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 về việc thành lập Thanh tra tỉnh Hậu Giang là cơ quan ngang Sở, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra và phòng, chống tham nhũng.

Năm 2009, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Thanh tra tỉnh Hậu Giang. Cơ cấu tổ chức gồm 04 phòng: Văn phòng; Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1; Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 2; Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng.

Năm 2014, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Hậu Giang. Thanh tra tỉnh Hậu Giang là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. Cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh gồm 06 phòng: Văn phòng; Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1 (gọi tắt là Phòng Nghiệp vụ 1);  Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 2 (gọi tắt là Phòng Nghiệp vụ 2);  Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 3 (gọi tắt là Phòng Nghiệp vụ 3); Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng;  Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Thanh tra tỉnh đã tham mưu ban hành Quyết định số 1088/QĐ-UBND và Quyết định số 1092/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy của Thanh tra tỉnh Hậu Giang và Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2020 sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 25/11/2014 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Hậu Giang. Thanh tra tỉnh đã sắp xếp lại tổ chức, bộ máy theo Quyết định số 65/QĐ-TTT ngày 02/12/2020, qua sắp xếp từ 6 đơn vị trực thuộc còn 4 đơn vị trực thuộc. Về số lượng lãnh đạo quản lý cấp phòng tạm thời giữ lại 08 phó trưởng phòng bố trí mỗi phòng 2 phó trưởng phòng đến hết thời gian 03 năm tổ chức đánh giá giảm số lượng dôi dư theo Nghị định 107/2020/NĐ-CP.

Bên cạnh việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, Thanh tra tỉnh đã tham mưu hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tại Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2020 sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 25/11/2014 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Hậu Giang.

Trải qua hơn 18 năm phấn đấu và trưởng thành, đến nay Thanh tra tỉnh Hậu Giang có trên 25 công chức và người lao động. Cơ sở vật chất, điều kiện làm việc từng bước khang trang và hoàn thiện hơn. Lãnh đạo Thanh tra tỉnh gồm: Chánh Thanh tra và 02 Phó Chánh Thanh tra. Cơ cấu tổ chức có 04 phòng trực thuộc gồm: Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1; Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 2; Phòng Thanh tra, phòng, chống tham nhũng và Giám sát, xử lý sau thanh tra và Văn phòng. Tổng số biên chế của Thanh tra tỉnh là 26 đồng chí và một số hợp đồng phục vụ. Đội ngũ cán bộ công chức Thanh tra tỉnh đều có trình độ đại học, 16 đồng chí giữ ngạch thanh tra viên, 09 đồng chí giữ ngạch thanh tra viên chính. Trụ sở Thanh tra tỉnh đặt tại đường Võ Văn Kiệt, khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh được UBND tỉnh đầu tư xây dựng năm 2009 khá khang trang, tiện nghi và được dời về làm việc từ tháng 11/2009 giúp công chức, người lao động của đơn vị thuận lợi hơn trong công việc, phát huy tinh thần làm việc. Mặc dù, điều kiện ăn ở, đi lại của cán bộ công chức có khó khăn nhưng tập thể đoàn kết thống nhất vượt qua mọi khó khăn hoàn thành tốt đến nhiệm vụ được giao.

Thanh tra tỉnh Hậu Giang với chức năng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, từ năm 2004 đến nay Thanh tra tỉnh đã tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. Thanh tra tỉnh đã tiến hành 162 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thanh tra trách nhiệm thi hành pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, giải quyết 1.562  vụ khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh vụ việc tồn đọng, kéo dài, khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp hình thành “điểm nóng”, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội tại địa phương.

Với những thành tích đã đạt được, tập thể và cá nhân công chức Thanh tra tỉnh được các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương cùng các tổ chức chính trị, xã hội và đoàn thể trao tặng huân chương lao động, bằng khen và cơ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cụ thể:

Bằng khen

Huân chương lao động hạng ba

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ

Bằng khen Tổng Thanh tra Chính phủ

Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh

Tập thể

Cá nhân

Tập thể

Cá nhân

Tập thể

Cá nhân

Tập thể

Cá nhân

2

1

5

8

17

10

48

Cờ thi đua

Danh hiệu

Cờ thi đua của UBND tỉnh

Cụm thi đua thanh tra các tỉnh miền Tây Nam Sông Hậu

Chi bộ cơ sở Thanh tra tỉnh

Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh

Chi đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh

Năm

2004, 2005, 2011, 2012, 2013

2022

2012

2011, 2012

2013

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh luôn chú trọng công tác phối hợp với Cấp ủy Chi bộ và Ban Chấp hành CĐCS trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Tổ chức Đại hội Chi bộ Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020