xem chi tiet tin - Thanh tra Tỉnh

 

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Hậu Giang

Ngày 14-06-2021

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HẬU GIANG

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:  551  /QĐ-UBND

   Hậu Giang, ngày   06  tháng 4 năm 2020

                                                               

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Hậu Giang

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 700/QĐ-TTCP ngày 09 tháng 10 năm 2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 03 thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh.

(Đính kèm Phụ lục Danh mục thủ tục hành chính).

Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính được quy định tại Quyết định số 700/QĐ-TTCP ngày 09 tháng 10 năm 2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ. Giao Chánh Thanh tra tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo việc cập nhật đăng tải, niêm yết công khai tại địa điểm tiếp nhận, thực hiện thủ tục hành chính theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 03 thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết tố cáo công bố tại Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Hậu Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh; Giám đốc Sở; Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ, Cục Kiểm soát TTHC;

- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh (để đăng tải);

- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;

- Lưu: VT, NC. P

D/PHONG/2020/TTHC

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

      Đồng Văn Thanh 

 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. QĐ CONG BO DANH MUC TTHC (2).docx_20210614145929.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 1276
Đã truy cập: 663162
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.