xem chi tiet tin - Thanh tra Tỉnh

 

Quyết định Danh mục thủ tục hành chính và các phụ lục

Ngày 26-03-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HẬU GIANG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 463/QĐ-UBND

                      Hậu Giang, ngày 23 tháng 3 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và Danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 09/TTr-STP ngày 06 tháng 3 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và Danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (đính kèm Phụ lục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phốChủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- VP Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);

- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu: VT, NC.HQ

E:\2017\5.stp\4.DanhMuc.doc

 

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Đồng Văn Thanh

 

 

Phụ lục

Danh mục thủ tục hành chính

không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết

qua dịch vụ bưu chính công ích của Thanh tra tỉnh Hậu Giang

 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 463/QĐ-UBND ngày 23  tháng 3  năm 2017

 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)

TT

Tên thủ tục hành chính

Không thực hiện qua dịch vụ bưu chính

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

LĨNH VỰC THANH TRA

1

Giải quyết khiếu nại lần đầu

X

2

Giải quyết khiếu nại lần hai

X

3

Giải quyết tố cáo

X

4

Tiếp công dân

X

 

Phụ lục

Danh mục thủ tục hành chính

thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết

qua dịch vụ bưu chính công ích của Thanh tra tỉnh Hậu Giang

 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 463/QĐ-UBND ngày 23  tháng 3  năm 2017

 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)

TT

Tên thủ tục hành chính

Thực hiện qua dịch vụ bưu chính

Không thực hiện qua dịch vụ bưu chính

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

LĨNH VỰC THANH TRA

1

Xử lý đơn tại cấp tỉnh

X

 

2

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

X

 

 

463_QÐ-UBND CONG BO DANH MUC THU TUC HC.doc


Đang online: 1
Hôm nay: 1486
Đã truy cập: 663372
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.