xem chi tiet tin - Thanh tra Tỉnh

 

Kế hoạch tổ chức tuyên truyền cải cách hành chính năm 2016

Ngày 26-03-2020

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2016

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-TT ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Thanh tra tỉnh Hậu Giang về ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2016. Thanh tra tỉnh Hậu Giang xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2016, cụ thể như sau:

IMỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ ĐỐI TƯỢNG

1. Mục đích và yêu cầu

Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức về nội dung và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn năm 2011 – 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang và Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của Thanh tra tỉnh Hậu Giang.

Tuyên truyền cải cách hành chính phải gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể cải cách hành chính của nhà nước; Kết hợp lồng ghép việc tuyên truyền cải cách hành chính với việc tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước.

Bảo đảm công khai, minh bạch các thông tin về thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tiếp cận, thực hiện và giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính. Góp phn nâng cao tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết công việc có liên quan đến thủ tục hành chính.

2. Đối tượng tuyên truyền

Đối tượng tuyên truyền về cải cách hành chính gồm toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, thanh tra viên, người lao động cơ quan và người dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

II. NỘI DUNG  VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước.

Tuyên truyền, phổ biến các nội dung Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 đã được ban hành tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ.

Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020.

Tuyên truyền, phổ biến các nội dung Chương trình số 02/TTr-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh về cải cách hành chính; xây dựng hệ thống chính quyền và phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2016-2020.

Quyết định số 1197/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Hậu Giang năm 2016.

Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính, Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn năm 2011 – 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Công khai đầy đủ, rõ ràng, đúng quy định các thủ tục hành chính tại trụ sở làm việc của đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu các thông tin thuận tiện, dễ dàng nhằm thực hiện có hiệu quả việc giải quyết thủ tục hành chính cho công dân.

Tuyên truyền thường xuyên thông qua Trang thông tin điện tử.

Tuyên truyền miệng thông qua các cuộc họp hàng tháng; thông qua công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Xây dựng chuyên mục về cải cách hành chính trên Trang thông tin điện tử.

Niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại Bảng niêm yết công khai của cơ quan.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Văn phòng có trách nhiệm:

Chủ trì phối hợp với đồng chí phụ trách Trang thông tin điện tử đăng tin, bài về thực hiện công tác cải cách hành chính; kịp cập nhật bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh khi được ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế trên Trang thông tin điện tử.

Tham mưu Lãnh đạo thực hiện tốt nội dung kế hoạch này; theo dõi, tổng hợp, định kỳ báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính về Sở Nội vụ theo quy định.

- Các Phòng nghiệp vụ thường xuyên tuyên truyền về tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác cải cách hành chính cho cán bộ công chức, Thanh tra viên của Phòng; tuân thủ đúng trình tự thủ tục hành chính; tuyên truyền cho người dân thông qua hoạt động tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Trên đây là kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chinh năm 2016 của Thanh tra tỉnh Hậu Giang./.

 

Nơi nhận:                                                                                                               KT.CHÁNH THANH TRA   

- Sở Nội vụ;                                                                                                                        PHÓ CHÁNH THANH TRA

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh;

- Các Phòng thuộc Thanh tra tỉnh;

- Lưu (VT-TH).                                                                                                                              Lê Phước Toàn

 

KH- K_ ho_ch t_ ch_c th_c hi_n tuyên truy_n c_i cách hành chính nam 2016.doc


Đang online: 1
Hôm nay: 1360
Đã truy cập: 663246
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.