xem chi tiet tin - Thanh tra Tỉnh

 

Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn năm 2016 - 2020

Ngày 26-03-2020

KẾ HOẠCH

 Cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020

 

 

Thực hiện Chương trình số 02/CTr-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang cải cách hành chính, xây dựng hệ thống chính quyền và phòng chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2016 – 2020 và Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, về cải cách hành chính tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016 – 2020.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2015, Thanh tra tỉnh Hậu Giang xây dựng kế hoạch thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Cải cách thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động hành chính nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; đổi mới công tác quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo của ngành, góp phần hiện đại hóa nền hành chính nhà nước.

- Ngăn chặn các hành vi tham nhũng, lãng phí; tạo chuyển biến rõ nét trong công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Yêu cầu

- Tăng cường chỉ đạo toàn diện, đồng bộ cải cách hành chính; đảm bảo thời gian, chất lượng, nội dung được phân công.

- Tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, công chức và người lao động trong công tác cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

II. Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp CCHC giai đoạn 2016 - 2020

1. Mục tiêu, nhiệm vụ

1.1. Mục tiêu đến năm 2020

- Đội ngũ cán bộ, công chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ, phục vụ nhân dân và phục vụ sự nghiệp phát triển của ngành; thủ tục hành chính được cải cách cơ bản nhằm đảm bảo tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch và công bằng trong giải quyết công việc hành chính, nâng cao mức độ hài lòng về thủ tục hành chính.

- Tăng cường đưa ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử trong giải quyết, trao đổi công việc; bảo đảm dữ liệu điện tử phục vụ hầu hết các hoạt động cơ quan, đơn vị.

- Thực hiện các chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức theo quy định.

Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020

Sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị trong ngành cung cấp đạt trên 80%.

100% cán bộ, công chức của cơ quan có cơ cấu theo vị trí việc làm.

90% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa cơ quan với các cơ quan  khác được thực hiện dưới dạng điện tử.

- 100% thủ tục hành chính được công khai, minh bạch theo quy định.

- 100% thủ tục hành chính được thực hiện theo quy trình xử lý văn bản của tiêu chuẩn ISO 9001: 2008.

- 100% văn bản quy phạm pháp luật được xây dựng và tham mưu ban hành đúng quy định.

1.2. Nhiệm vụ

1.2.1. Cải cách thể chế

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; trọng tâm là bảo đảm phát huy tính tập trung dân chủ, lấy ý kiến tập thể trước khi quyết định các vấn đề quan trọng trong việc giải quyết các chế độ chính sách, đối với hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục rà soát thủ tục hành chính, kịp thời phát hiện những văn bản mâu thuẫn, chồng chéo; sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung và thay thế, xây dựng hoàn thiện các văn bản quản lý nội bộ, các văn bản có liên quan có liên quan đến thực hiện các nhiệm vụ CCHC đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước.

1.2.2. Cải cách thủ tục hành chính

- Thực hiện tốt thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là thủ tục hành chính liên quan tới người dân (tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo); cải cách thủ tục hành chính theo chương trình, kế hoạch của tỉnh đề ra.

Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ, chế độ thông tin, báo cáo, công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính; công khai các chuẩn mực, các quy định hành chính để công dân giám sát việc thực hiện.

Tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính để nâng cao chất lượng các quy định hành chính.

- Cung cấp cho cán bộ, công chức đầy đủ thông tin về chính sách, pháp luật của Nhà nước để vận dụng, giải quyết công việc theo chức trách và thẩm quyền.

1.2.3. Cải cách tổ chức bộ máy

Tiếp tục đổi mới phương thức làm việc của cơ quan, thực hiện thống nhất và nâng cao chất lượng cơ chế một cửabảo đảm sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan đạt trên 80% vào năm 2020.

Tổng kết, đánh giá tình hình tổ chức và chất lượng hoạt động của cơ quan.

- Đưa cán bộ thi tuyển các chức danh lãnh đạo (nếu có).

- Định hướng phát triển ngành Thanh tra của tỉnh giai đoạn 2016 – 2020 theo Chiến lược phát triển ngành Thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được ban hành kèm theo Quyết định số 2213/QĐ-TTg ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ: Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy của các cơ quan thanh tra, đảm bảo điều kiện triển khai thực hiện nhiệm vụ, trong đó chú trọng: xây dựng tổ chức bộ máy để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước và các hoạt động nghiệp vụ trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

1.2.4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

 - Đến năm 2020, đội ngũ cán bộ, công chức có số lượng, cơ cấu hợp lý; đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ, phục vụ nhân dân.

 - Tiến hành điều tra, đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức, quy hoạch, xây dựnkế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quản lý đội ngũ cán bộ, công chức. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức để từng bước chuyển sang quản lý đội ngũ bằng hệ thống công nghệ thông tin.

Thực hiện tuyển dụng, bố trí, phân công nhiệm vụ phù hợp với trình độ, năng lực; cơ chế tuyển dụng bảo đảm tính dân chủ, công khai, chọn đúng người đủ tiêu chuẩn vào tổ chức bộ máy của đơn vị.

Đánh giá cán bộ, công chức trên cơ sở kết quả nhiệm vụ được giao; mạnh dạn đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức không đủ năng lực, trình độ, những người vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, tạo điều kiện đổi mới, trẻ hoá, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức của đơn vị.

- Triển khai thực hiện tốt Đề án tinh giản biên chế của Thanh tra tỉnh giai đoạn 2015 – 2021.

1.2.5. Cải cách tài chính công

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ, về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Thông tư Liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30 tháng 5 năm 2014 giữa Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ về việc Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

1.2.6. Hiện đại hoá nền hành chính

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan năm đến 2020: 90% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử; cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc; bảo đảm dữ liệu điện tử phục vụ hầu hết các hoạt động trong cơ quan, đơn vị.

Tăng cường áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 vào quy trình xử lý văn bản, để tạo tiền đề cho ứng dụng công nghệ thông tin đạt hiệu quả.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Trang thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh; tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của cơ quan, đáp ứng nhu cầu cung cấp thủ tục hành chính trực tuyến theo các chỉ tiêu của tỉnh.

1.2.7. Phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân thông qua việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

- Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị. Khắc phục tình trạng thiếu trách nhiệm hoặc đùn đẩy gây khó khăn cho người dân.

- Tập trung cải cách theo hướng đơn giản, minh bạch, công khai về thủ tục hành chính.

- Xây dựng các quy định về chế độ công khai như: thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị; quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức; quy chế làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; quy định, quy trình giải quyết công việc; tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức,...

2. Giải pháp thực hiện

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai CCHC của đơn vị.

- Thủ trưởng cơ quan chịu trách nhiệm chỉ đạo thống nhất trong thực hiện CCHC; tổ chức đồng bộ dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong hoạt động của Nhà nước; xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể trong từng thời gian, từng lĩnh vực; phân công rõ trách nhiệm của từng phòng chuyên môn và cán bộ, công chức phụ trách. Sự chỉ đạo CCHC phải gắn chặt với sự chỉ đạo đổi mới hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Tăng cường công tác thanh tra công vụ và kiểm tra CCHC. Thành lập số điện thoại đường dây nóng của người đứng đầu cơ quan để công dân biết khi có ý kiến phản ánh, kiến nghị liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính; tổ chức lấy ý kiến thăm dò mức độ hài lòng của người dân đối với cán bộ, công chức và đối với cơ quan nhà nước khi người dân đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính.

- Nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác CCHC; đồng thời, kiến nghị với UBND tỉnh có chế độ, chính sách hợp lý đối với đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác này. Tăng cường động viên, khuyến khích cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ và thực hiện nghiêm các quy định về CCHC.

- Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức bằng các hình thức phù hợp, có hiệu quả. Quy định rõ và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Thực hiện đúng các văn bản quy phạm pháp luật quy định về chức danh, tiêu chuẩn của từng vị trí việc làm của cán bộ, công chức trong cơ quan. Tăng cường tính công khai, minh bạch, trách nhiệm của hoạt động công vụ.

- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá để có những giải pháp thích hợp nhằm đẩy mạnh CCHC; quy định kết quả thực hiện CCHC là tiêu chí để đánh giá công tác thi đua, khen thưởng và bổ nhiệm cán bộ, công chức.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC, trong thực thi công vụ của đơn vị; trong giám sát chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức.

III. Tổ chức thực hiện

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; sử dụng phần mềm quản lý văn bản trong xử lý công việc cơ quan.

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

Văn phòng có trách nhiệm:

- Tổ chức theo dõi việc thực hiện Kế hoạch theo quy định; hàng năm xây dựng kế hoạch cụ thể hóa thành các nhiệm vụ để triển khai thực hiện phù hợp yêu cầu thực tế của cơ quan.

- Lập dự toán ngân sách hàng năm gửi Sở Tài chính để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Xây dựng báo cáo hàng quý, 6 tháng và hàng năm hoặc đột xuất theo quy định.

- Từng bước phát huy hiệu quả Trang thông tin điện tử của cơ quan.

Trên đây là Kế hoạch cải cách hành chính của Thanh tra tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016 – 2020./.

 

Nơi nhận:                                                                                    KT.CHÁNH THANH TRA                                                     

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;                                                                   PHÓ CHÁNH THANH TRA

- Sở Nội vụ;

- Các Phòng thuộc Thanh tra tỉnh

- Lưu: VT                                                                                                       Lê Phước Toàn

KH- CCHC 2016-2020.doc


Đang online: 2
Hôm nay: 1413
Đã truy cập: 663299
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.