chuc nang nhiem vu va quyen han - Thanh tra Tỉnh

 

Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn (QĐ 16/2020/QĐ-UBND)

Ngày 01-04-2021

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2020/QĐ-UBND

Hậu Giang, ngày 19 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 2 ĐIỀU 3 QUYẾT ĐỊNH SỐ 37/2014/QĐ-UBND  NGÀY 25 THÁNG 11 NĂM 2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA THANH TRA TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh và Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Hậu Giang, cụ thể như sau:

“2. Cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh:

a) Văn phòng;

b) Phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo 1;

c) Phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo 2;

d) Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng và giám sát, xử lý sau thanh tra.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 29 tháng 6 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- VP. Chính phủ (HN - TP.HCM);
- Thanh tra Chính phủ;

- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp (Cục Ki
m tra văn bản QPPL);
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- VP: Tỉnh ủy, các Ban đảng;
- VP
: HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH tỉnh;

- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể tỉnh;
- Sở, ban, ngành tỉnh;

- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;

- Lưu: VT, NCTH.TP
QD sua doi QD37 CNNV Thanh tra tinh

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Tiến Châu

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây 16_2020_QD-UBND_446492.doc_20210401152958.doc
Đang online: 1
Hôm nay: 1423
Đã truy cập: 663309
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Hiển thị văn bản tạm thời không có.